Zpracovávání osobních údajů


Jaké základní údaje zpracováváme na našem portálu ScioDoučování?

Při registraci uživatele (žáka, studenta, resp. rodiče): jméno, příjmení, emailová adresa, adresa bydliště či firmy pro účel fakturace a heslo pro přístup do uživatelského účtu.

Při registraci Externího lektora: jméno, příjmení, emailová adresa a heslo pro přístup do lektorského účtu, případně další údaje, které lektor uvede ve svém profilu lektora, lektor může na svůj profil umístit i svoji fotku.

Při registraci ScioLektora: v rámci portálu ScioDoučování jsou zpracovávány stejné údaje jako u Externího lektora, další údaje jsou zpracovávány stejně jako u všech zaměstnanců společnosti Scio, ScioLektor je o jejich zpracovávání informován při uzavírání smlouvy se společností Scio, lektor může na svůj profil umístit i svoji fotku.

V uživatelském účtu jsou uloženy informace o objednaných a absolvovaných lekcích doučování

V účtu ScioLektora jsou uloženy informace o domluvených a odučených lekcích doučování a evidována komunikace mezi lektorem a uživatelem, která probíhá v rámci webového portálu ScioDoučování.

Uživatel může v rámci doučování sdělit lektorovi další informace potřebné pro samotné doučování (např. může upozornit lektora na nějaké své zdravotní omezení či poruchu učení), lektor tuto informaci zohlední při vedení doučování, avšak dále ji žádným způsobem nezpracovává ani nezaznamenává. Společnost Scio v rámci portálu ScioDoučování nezpracovává žádné osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu článku 9, odst. 1 GDPR.


Účel zpracovávání osobních údajů

Údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy se subjektem údajů, tedy za účelem poskytnutí služby zprostředkování doučování mezi lektory a uživateli. Emailovou adresu můžeme využívat také k zasílání emailů s informacemi o souvisejících produktech společnosti Scio; jiné informace zasíláme prostřednictvím emailu jen na základě poskytnutého souhlasu.

Právní titul zpracovávání osobních údajů

Základní osobní údaje můžeme a zároveň i musíme zpracovávat proto, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu – poskytovat služby portálu ScioDoučování. Zákon o některých službách informační společnosti nám (za splnění předepsaných podmínek) umožňuje, abychom své zákazníky emailem nebo třeba sms oslovovali s nabídkou našich dalších obdobných produktů, (ve smyslu GDPR tak činíme na základě oprávněného zájmu správce), stejně tak můžeme oslovovat i ty, kdo nejsou našimi zákazníky, pokud nám k tomu dali souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Údaje jsou uloženy na serveru společnosti Scio a jsou zálohovány na záložním serveru. K ochraně dat na serverech jsou přijata veškerá nezbytná technická opatření tak, aby bylo eliminováno riziko ztráty či úniku údajů. K samotným údajům pak mají přístup pouze ti pracovníci společnosti Scio, kteří jsou řádně proškoleni o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují.

Údaje uživatelů i Externích lektorů uchováváme po dobu do zrušení uživatelského, resp. lektorského účtu. V případě nečinnosti uživatele (nepřihlášení se do účtu) po dobu delší než 3 roky, bude účet zrušen automaticky na konci školního roku, v němž uplyne tato tříletá doba nečinnosti. Uživatelský i lektorský účet může být společností Scio zrušen i dříve, a to v případě porušování podmínek portálu ScioDoučování uživatelem či lektorem.

Údaje zákazníka také zůstávají na účetních dokladech po zákonem stanovenou dobu pro archivaci účetních dokladů.

Předávání osobních údajů jiným subjektům

Osobní údaje uživatelů nepředáváme nikomu. Osobní údaje zadané v uživatelském účtu jsou samozřejmě k dispozici lektorům, u nichž si uživatel objedná doučování za účelem tohoto doučování. A naopak údaje z lektorského profilu jsou zveřejněny na webu, aby uživatelé mohli vybírat, případně rovnou objednávat doučování.