Obchodní podmínky


Podmínky užívání portálu ScioDoučování

Portál ScioDoučování slouží k propojení žáků a studentů, resp. jejich rodičů, kteří hledají online doučování, a lektorů, kteří nabízejí online výuku. Portál si mohou prohlížet všichni návštěvníci, některé funkce jsou přístupné jen pro registrované uživatele. Služby portálu mohou využívat Externí lektoři, ScioLektoři a uživatelé – studenti, žáci a jejich rodiče.

Provozovatel portálu ScioDoučování

www.scio.cz, s.r.o. (dále také jen společnost Scio)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551

Sídlo společnosti:

Pobřežní 34, 186 00, Praha 8

Tel.: +420 234 705 017

E-mail: doucovani@scio.cz

IČO: 271 561 25

DIČ: CZ 271 561 25

Podmínky pro uživatele

Neregistrovaný uživatel

Neregistrovaný uživatel portálu ScioDoučování může celý portál procházet a prohlížet si nabídku doučování a profily lektorů. U externích lektorů vidí cenu doučování, pro zviditelnění kontaktních údajů lektora je zapotřebí se registrovat. U ScioLektorů vidí všechny informace, pouze možnost objednat si lekce je vyhrazena registrovaným uživatelům.

Registrace, zřízení uživatelského účtu

Registraci a tedy zřízení uživatelského účtu může učinit sám uživatel starší 15 let, pro mladší děti zřizují uživatelský účet rodiče (zákonní zástupci). Pro registraci a vytvoření profilu uživatele je potřeba zadat jméno, příjmení, email a heslo. Rodiče mohou zřídit pod jedním uživatelským jménem jeden účet i pro více svých dětí. Uživatelem je ve smyslu těchto podmínek ten, kdo si objedná doučování a následně služby doučování využívá; v případě, že za dítě mladší 15 let provádí registraci a doučování objednává jeho rodič (zákonný zástupce), odpovídá za dodržování pravidel dle těchto podmínek dítětem tento rodič (zákonný zástupce).

V rámci svého profilu uživatele může uživatel dále upravovat informace o sobě, spravovat zprávy od lektorů a informace o svých doučováních.

Doučování

Doučováním se rozumí lekce jeden na jednoho (případně dva nebo tři předem domluvení uživatelé na jednoho ScioLektora).​

Podmínky pro uživatele při využívání doučování od ScioLektora

Uživatel si vybere lektora, u nějž chce absolvovat doučování, a doučování zaplatí. Není-li u doučování uvedeno jinak, je základní časovou jednotkou doučování jedna vyučovací hodina (tedy 45 minut) (dále jen „lekce“).

Uživatel s lektorem dohodne čas lekce a takto dohodnutý termín doučování je pro obě strany (uživatele i lektora) závazný.

Zrušení doučování uživatelem

V případě, že se uživatel nemůže objednané lekce zúčastnit, může ji zrušit, avšak nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Nebude-li takto zrušena, může ji ScioLektor označit jako odučenou, v takovém případě se peníze za tuto lekci uživateli nevrací.

Pokud uživatel zakoupí lekce a následně se rozhodne od doučování bez udání důvodu, případě z důvodu mimo kontrolu společnosti Scio, odstoupit, může mu být účtován storno poplatek ve výši 50 % uhrazené, nevyčerpané částky.

Právo společnosti Scio doučování neuskutečnit či ukončit

Společnost Scio má právo odstoupit od smlouvy s uživatelem, který hrubým způsobem narušuje průběh doučování, tedy zejména v situaci, kdy se lekce účastní více účastníků a chování uživatele znemožňuje řádné využívání služeb doučování ostatními uživateli, nebo v případě hrubého chování uživatele vůči lektorovi. V případě, že se takové jednání uživatele bude opakovat, je společnost Scio oprávněna zrušit takovému uživateli jeho účet.

V případě, že si uživatel lekci zakoupí, ale do 12 měsíců od zakoupení neprojeví zájem o její realizaci (nedomluví si s lektorem termín lekce), bude tato lekce považována za odučenou. Společnost Scio za takovou lekci peníze uživateli nevrací.

Dotazy ScioLektorům

V případě, že má uživatel zájem, může se před zakoupením lekce se ScioLektorem spojit pomocí Dotazu lektorům (tlačítko "Napište lektorovi") a následně s ním komunikovat prostřednictvím chatu. Provozovatel portálu je oprávněn tuto komunikaci evidovat a v případě potřeby do ní vstoupit. 

Kurzy na přijímačky 

Kurzy na přijímačky na portálu ScioDoučování jsou online kurzy s lektorem, jejichž cílem je připravit žáky na jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. 

Přihláška ke kurzům na přijímačky a jejich úhrada 

K online kurzům s lektorem se lze přihlásit kdykoli, dokud je kurz otevřený k přihlášení. Pro přihlášení do kurzu, tzn. k jeho zakoupení, je třeba být registrovaný na portálu ScioDoučování. Přihlášení do kurzu vzniká zakoupením kurzu v eshopu na ScioDoučování. Jako potvrzení přihlášky, dostane každý zákazník e-mailovou zprávu s potvrzením o zakoupení kurzu. Zároveň uvidí veškeré informace o zakoupeném kurzu ve svém profilu na ScioDoučování. Fakturu za zakoupený kurz obdrží zákazník na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na ScioDoučování.

Chybně zadané údaje lze opravit přímo v profilu na ScioDoučování nebo e-mailem na adrese doucovani@scio.cz. 

Pozor: Ke kurzu je možné se přihlásit výhradně prostřednictvím eshopu na internetových stránkách www.sciodoucovani.cz. V případě problémů s přihlášením (zakoupením kurzu) lze kontaktovat call centrum společnosti Scio. 

Právo společnosti Scio neotevřít kurz na přijímačky 

Společnost Scio si vyhrazuje právo kurz neotevřít při nesplnění požadavků minimální obsazenosti (8 účastníků). O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky. 

Změna termínu kurzu či jednotlivé lekce, změna lektora u kurzů na přijímačky 

Společnost Scio si v případě nutnosti (vyšší moc, tj. nepředvídatelné události, onemocnění lektora apod.) vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo jednotlivé lekce. Zákazníci budou společností Scio o takové změně vždy ihned informováni e-mailovou zprávou. V případě, že se účastník kurzu nebude moci ve změněném termínu ze závažných důvodů zúčastnit, rozhodne společnost Scio o odpovídajícím náhradním řešení individuálně.Společnost Scio si rovněž vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, a to i v průběhu kurzu. Změna lektora je zcela v kompetenci společnosti Scio a nezakládá právo zákazníka na jakoukoliv náhradu. 

Pozvánka a veškeré informace k zakoupeným kurzům na přijímačky 

Pozvánka na přípravný kurz s lektorem na střední školy a víceletá gymnázia (spolu s odkazem, na kterém bude kurz probíhat a veškerými instrukcemi) se zákazníkovi zobrazí v profilu na ScioDoučování nejpozději 1 týden před termínem konání kurzu. Tato pozvánka vč. veškerých nezbytných informací bude také zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na ScioDoučování. 

Absence v kurzu na přijímačky / Pozdější nástup do kurzu na přijímačky 

Zákazník se může přihlásit do už probíhajícího kurzu v případě, že to umožňují kapacitní podmínky kurzu. Zákazník obdrží materiály z předchozích lekcí, které neabsolvoval. Zákazníkovi však tímto nevzniká nárok na snížení ceny kurzu. V případě absence účastníka kurzu na některé lekci či lekcích bude postupováno obdobně.

Vrácení zaplacené ceny kurzu v případě porušení podmínek ze strany společnosti Scio 

Účastník může požadovat ukončení své účasti v kurzu v případě, že společnost Scio poruší podmínky kurzu uvedené v nabídce kurzů a k nápravě nedojde ani po písemné výzvě účastníka (e-mailem na doucovani@scio.cz). Společnost Scio se zavazuje námitky uvedené v takové výzvě řešit vždy obratem a v případě, že shledá pochybení a je-li to možné, učinit ihned kroky k nápravě. V případě, že k nápravě nedojde nebo náprava není možná, navrhne zákazníkovi náhradní řešení. V případě, že námitky uvedené v takové výzvě nejsou vyřízeny do 10 pracovních dní, může účastník požadovat vrácení zaplacené ceny té části kurzu, která odpovídá lekcím, kterých se účastník nebude účastnit z důvodů ve výzvě uvedených. 

Storno přihlášky ke kurzu na přijímačky 

Zákazník je zákazník oprávněn stornovat svou přihlášku na kurz na přijímačky, tj. zrušit již zaplacený kurz za následujících podmínek: 

  • Storno nejpozději 14 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 14 dnů před termínem konání kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti Scio jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka. 
  • Storno v rozmezí 10–6 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 10–6 dnů před termínem kurzu, společnost Scio vrátí zákazníkovi 50 % uhrazené částky za příslušný kurz. 
  • Storno v rozmezí 5–0 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 5–0 dnů před termínem kurzu či během konání kurzu, nebude mu společností Scio vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný kurz. 

V případě, že účastník nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. V případě, že je to možné, je mu společností Scio nabídnuta možnost absolvování kurzu v jiném termínu a jsou mu poskytnuty materiály z kurzu. 

Právo společnosti Scio odstoupit od smlouvy - ukončit účastníkovi kurz na přijímačky 

V případě, že chování účastníka znemožňuje ostatním účastníkům řádné zapojení do kurzu, nebo v případě hrubého chování účastníka vůči lektorovi, je společnost Scio oprávněna ukončit takovému účastníkovi účast na kurzu na přijímačky a případně mu i zrušit jeho účet. 

Ostatní kurzy 

Ostatními kurzy se rozumí skupinové doučování - kurzy, jiné než kurzy na přijímačky. Kurz má vždy definovaný obsah, délku a cenu.

Registrace na ostatní kurzy

Uživatel se registruje na kurz na stránce "Ostatní kurzy" jeho zaplacením. V případě, že se kurz z nedostatku přihlášených účastníků nakonec nemůže uskutečnit, je platba vrácena v plné výši uživateli zpět na účet. Společnost Scio je oprávněna zrušit kurz kdykoliv před datem jeho zahájení. 

Další informace o podmínkách ostatních kurzů

Ostatní kurzy fungují obdobně jako kurzy na přijímačky, veškeré informace naleznete na stránce "Jak fungují ostatní kurzy." 

Záležitosti neupravené v těchto podmínkách se řídí obecnými obchodními podmínkami společnosti Scio

Podmínky pro externí lektory

Externím lektorem se může stát kdokoliv, kdo chce poskytovat své lektorské služby. Externí lektor je na Scio zcela nezávislý, pouze využívá služeb portálu ScioDoučování. Externí lektor si na portálu ScioDoučování zřídí profil a jeho prostřednictvím pak může nabízet své lektorské služby, portál ScioDoučování slouží ke zprostředkování kontaktu Externího lektora se zájemcem o doučování pro realizaci výuky. Další podrobnosti si domlouvá lektor přímo se zájemcem o doučování a přímo od něj dostává za své služby zaplaceno. Poskytovatelem výuky je externí lektor a on také zodpovídá za veškeré náležitosti s výukou související. Externí lektor si sám určuje délku lekce, cenu za doučování i způsob jejího zaplacení. 

Založení profilu externího lektora

Zájemce v registraci uvede svůj email, heslo, jméno a příjmení, svůj popis pro profil lektora, vybere oblast doučování.

Odesláním registračního formuláře stvrzuje zájemce svůj závazek řídit se těmito Podmínkami a bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů.

Společnost Scio schvaluje každý nově zřizovaný profil Externího lektora a vyhrazuje si právo profil neschválit. K neschválení profilu přistoupí společnost Scio pouze ze závažných důvodů (zejména, nikoliv však pouze pokud informace v něm uvedené jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, pokud má společnost Scio odůvodněnou pochybnost o pravdivosti uvedených údajů, či pokud popis služeb neodpovídá určení portálu ScioDoučování). Ze stejných závažných důvodů může společnost Scio profil Externího lektora následně i zrušit.

Po schválení profilu společností Scio je třeba profil aktivovat uhrazením měsíční platby za služby portálu ScioDoučování. Poplatek se rekurentně strhává z platební karty Externího lektora. Strhávání měsíčních plateb může Externí lektor kdykoliv zastavit. Po skončení posledního měsíce, na který je platba uhrazena, bude profil deaktivován. Neaktivní profil uživatelé portálu ScioDoučování nevidí.

Podmínky pro ScioLektory

ScioLektor je lektor, který své lektorské služby poskytuje jako pracovník společnosti Scio. ScioLektor má na portále ScioDoučování profil a jeho prostřednictvím pak může nabízet své lektorské služby, portál ScioDoučování slouží ke zprostředkování kontaktu s uživatelem pro realizaci doučování. Podrobnosti o doučování (termín, frekvence lekcí) si domlouvá lektor přímo s uživatelem. Cena doučování je určena společností Scio a je hrazena uživatelem společnosti Scio.

Zájemce musí splnit následující podmínky, aby se mohl stát ScioLektorem:

  • Přihlášení zájemce do výběrového řízení, vyplnění dotazníku o doučování
  • Zodpovězení otázek k metodice doučování a případný pohovor se zástupcem společnosti Scio
  • Uzavření smlouvy se společností Scio
  • Společnost Scio je oprávněna při procesu registrace ScioLektora vyžadovat od lektora předvedení ukázkové hodiny na zvolené téma

Po splnění těchto podmínek je lektorovi zřízen profil ScioLektora, který bude obsahovat popis pro profil lektora, oblast doučování a předměty, u kterých lektor nabízí doučování.

ScioLektor je povinen po celou dobu, po kterou má aktivní profil na portálu ScioDoučování, dodržovat Pravidla společnosti Scio pro lektory, která jsou součástí smlouvy.

Ve svém profilu na ScioDoučování by si  každý ScioLektor měl v kalendáři nastavit termíny, kdy je uživatelům k dispozici pro doučování, aby se zjednodušila a urychlila komunikace při domlouvání termínů doučování.


Profil ScioLektora může být dočasně deaktivován na základě dohody ScioLektora se společností Scio. V případě ukončení smlouvy ScioLektora se společností Scio bude jeho profil na portálu ScioDoučování zrušen.